Algemene Voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door House of Trading, gevestigd aan de Dillegaard 206 in Heerlen, hierna te noemen: “House of Trading”, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van House of Trading en alle voor haar werkzame personen. De wederpartij van House of Trading is degene aan wie House of Trading enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.

House of Trading geeft nooit beleggingsadvies.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door House of Trading gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door House of Trading gesloten overeenkomsten waarbij House of Trading zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door House of Trading zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

1.2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

 

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

2.1. Offertes en aanbiedingen van House of Trading zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door opdrachtgever.

2.2. Aan House of Trading verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van House of Trading, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.3. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat House of Trading een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.

2.4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door House of Trading opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

2.5. House of Trading is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

 

Artikel 3: Inschakeling derden

3.1 Het is House of Trading toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden.

3.2 Voor zover House of Trading bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik zal maken van derden afkomstige diensten, zal zij bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. House of Trading is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.

 

Artikel 4: Honorarium en betaling

4.1 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend.

4.2 Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen de termijn en op de wijze zoals op de factuur vermeldt. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van House of Trading, afgesloten abonnementen geen dekking bieden voor de trades die worden gemaakt.

4.3 Verrekening door de opdrachtgever van de door House of Trading gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is niet toegestaan.

4.4 Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan House of Trading te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.

4.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de verschuldigde premie en/of bedragen. Algemene Voorwaarden House of Trading (versie maart 2020)

4.6 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van House of Trading aanleiding geeft, is House of Trading bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

 

Artikel 5: Medewerking door de opdrachtgever

5.1. De opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan House of Trading die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van House of Trading zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is House of Trading bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

5.2. De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan House of Trading verschafte informatie.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid van House of Trading

6.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van House of Trading alsmede haar bestuurders, werknemers en de door House of Trading bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van House of Trading wordt uitgekeerd, inclusief het door House of Trading te dragen eigen risico. In het geval de (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering van House of Trading in een specifiek geval geen dekking verleend, is de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van House of Trading alsmede haar bestuurders, werknemers en de door House of Trading bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal 10.000 Euro.

6.2 House of Trading is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

6.3 House of Trading is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan House of Trading verzonden (e-mail)berichten House of Trading niet hebben bereikt.

 

Artikel 7: Overmacht

House of Trading is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming daarvan onmogelijk is geworden door overmacht. Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die redelijkerwijs niet aan de House of Trading kunnen worden toegerekend. Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn: stakingen, wilde stakingen, politieke stakingen, ziekte of het overlijden van een onvervangbaar gebleken (hulp)persoon en een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten.

 

Artikel 8: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

8.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

8.2 Door de opdrachtgever aan House of Trading verstrekte persoonsgegevens zullen door House of Trading niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Nirimco op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

8.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van House of Trading, zal House of Trading de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

 

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die mochten voortvloeien uit een rechtsbetrekking waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

Gratis E-Book

Wilt u een gratis E-book ontvangen over hoe de financiële industrie werkelijk in elkaar zit? Laat dan uw e-mailadres hier achter en wij sturen het E-book direct naar u toe.

Chat met ons